Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thực hiện

23/03/2020 · 0 Comment

I. Quy định chung

1. Luật Đất đai năm 2013: /uploads/files/luat-dat-dai-2013.pdf

2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: /uploads/files/nghi-dinh-so-43.2014.nd.cp.pdf

3. Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: /uploads/files/nghi-dinh-01-2017-nd-cp.pdf

4.Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/1/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: /uploads/files/thong-tu-02.2015.tt.btnmt.pdf

II. Quy định về hệ thống bản đồ địa chính và sổ địa chính

1. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính: /uploads/files/thong-tu-24.2014.tt.btnmt.p

2. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bản đồ địa chính: /uploads/files/thong-tu-25.2014.tt.btnmt.pdf

3. Thông tư 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai: /uploads/files/thong-tu-75.2015.tt.btnmt.pdf

4. Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: /uploads/files/thong-tu-05-2017-tt-btnmt.pdf

III. Quy định về điều tra, khảo sát, đo đạc, phân hạng đất

1. Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: /uploads/files/thong-tu-28.2014.tt.btnmt.pdf

2. Thông tư 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai: /uploads/files/thong-tu-35.2014.tt.btnmt.pdf

3. Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: /uploads/files/thong-tu-42.2014.pdf

4. Thông tư 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai: /uploads/files/thong-tu-60.2015.tt.btnmt.pdf

IV. Quy định về đăng ký quyền sử dụng đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng và thống kê đất đai

1. Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: /uploads/files/thong-tu-29.2014.tt.btnmt.pdf

2. Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai: /uploads/files/thong-tu-34.2014.tt.btnmt.pdf

3. Thông tư 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: /uploads/files/thong-tu-09.2015.tt.btnmt.pdf

4. ​Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: /uploads/files/09.2016.ttlt.btp.btnmt.pdf

5. Quyết định 703/QĐ-TCQLĐĐ ngày 14/12/2014 của Tổng cục Quản lý đất đai về Sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất: /uploads/files/quyet-dinh-703.qd.tcqldd.pdf

V. Quy định về giao đất, đấu giá đất, thu hồi đất, cho thuê đất; bồi thường hỗ trợ và tái định cư

1. Luật đấu giá tài sản 2016: /uploads/files/luat-dau-gia-tai-san-2016.pdf

2. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư­ khi nhà nước thu hồi đất: /uploads/files/nghi-dinh-so-47.2014.nd.cp.pdf

3. Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: /uploads/files/nghi-dinh-01-2017-nd-cp(1).pdf

4. Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ hướng dẫn Luật đấu giá tài sản: /uploads/files/nghi-dinh-62.2017.nd.cp.pdf

5. Thông tư 151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp NSNN đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CP: /uploads/files/thong-tu-151.2010.tt.btc.pdf

6. Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất: /uploads/files/thong-tu-30.2014.tt.btnmt.pdf

7. Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: /uploads/files/thong-tu-so-37.2014.tt.btnmt.pdf

8. Thông tư 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: /uploads/files/thong-tu-74-2015-tt-btc.pdf

9.Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản: /uploads/files/thong-tu-48.2017.tt.btc.pdf

10. Thông tư 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất: /uploads/files/thong-tu-80.2017.pdf

11. Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất: /uploads/files/ttlt-14.2015.pdf

12. Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất: /uploads/files/216.2005.qd-ttg.pdf

13. Quyết định 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất: /uploads/files/quyet-dinh-63.2015.qd.ttg.pdf

VI. Quy định liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng: /uploads/files/nghi-dinh-53.2017.nd-cp.pdf

2. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: /uploads/files/thong-tu-23.2014.tt.btnmt.pdf

3. Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/04/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: /uploads/files/ttlt-15.2015.pdf

4. Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất: /uploads/files/ttlt-88.2016.pdf

5. Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: /uploads/files/thong-tu-250.2016.tt.btc.pdf

6. Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: /uploads/files/chi-thi-1474.ct-ttg.pdf

VII. Thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và kinh nghiệm  khi mua, bán thế chấp nhà đất

1. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) bị mất tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT: /uploads/files/24.2014.tt.btnmt.pdf

VIII. Quy định về chế độ pháp lý đối với việc quản lý, sử dụng các loại đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng)

1. Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa: /uploads/files/35.2015.nd.cp(1).pdf

2. Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước: /uploads/files/168.2016.nd.cp.pdf

3.Thông tư 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa: /uploads/files/18.2016.tt.bct.pdf

4. Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa: /uploads/files/19-2016.tt.bnnptnt.pdf

5. Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp: /uploads/files/1126.2007.nq.ubtvqh11.pdf

IX. Quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc Sở hữu nhà nước

1. Thông tư 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước: /uploads/files/35.2015.nd.cp.pdf

2. Thông tư 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước: /uploads/files/39.2011.tt.btc.pdf

3. Thông tư 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 9 Thông tư 39/2011/TT-BTC về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước: /uploads/files/41.2015.tt-btc.pdf

4. Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước: /uploads/files/09.2007.qd.ttg.pdf

5. Quyết định 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 sửa đổi Quyết định 09/2007/QĐ-TTg sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước: /uploads/files/140.2008.qd.ttg.pdf

X. Quy định về xử lý vi phạm hành chính, khiếu nạo tố cáo và thanh tra, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

1. Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: /uploads/files/102.2014.nd-cp.pdf

2. Nghị quyết 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai: /uploads/files/39.2012.qh13.pdf

3. Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020: /uploads/files/19.2016.nq.cp.pdf

4. Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24/6/2016 quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm: /uploads/files/12.2016.ttlt.btnmt.btc.pdf

Về Trí Tuấn

AvatarBất Động Sản Đầu Tư là kênh thông tin cập nhật mới nhất, chuẩn xác nhất. Với tính chất là hàng hiếm, không phổ biến, không có nhiều, mang lại trải nghiệm sở hữu, nhiều dòng lợi nhuận (lãi vốn và dòng tiền), là phân khúc được chuyên gia “mách nước” đầu tư trong năm 2020.
---------------------------------------------------------------------

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TRÊN FACEBOOK
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TRÊN YOUTUBE

Bình luận

Các tin đăng cùng chuyên mục

Làm thế nào để phân biệt sổ trắng, sổ đỏ và sổ hồng

23/03/2020 · 0 Comment

Sổ trắng, sổ đỏ và sổ hồng là cách gọi của người dân căn cứ vào màu bìa cứng của từng loại sổ. Vậy, ý nghĩa của từng loại sổ thế nào và điểm khác biệt giữa sổ trắng, sổ đỏ và sổ hồng ra sao?       Loại sổ/Tiêu chí Sổ trắng Sổ đỏ Sổ hồng Bản chất Là các loại giấy tờ như: Bằng khoán điền thổ, văn tự mua bán nhà ở… Giấy chứng nhận quyền sử dụng

Tổng hợp danh sách tất cả các văn bản pháp luật về đất đai hiện hành

23/03/2020 · 0 Comment

Trước khi quyết định mua nhà hay đầu tư, quý khách hàng nên nắm rõ những văn bản pháp luật về đất đai hiện hành để tránh những rủi ro, sai sót trong quá trình làm các giấy tờ, thủ tục liên quan đến đất đai:

Chính sách mới liên quan đến bất động sản năm 2020

23/03/2020 · 0 Comment

Năm 2020, nhiều quy định về đất đai – nhà ở có sự thay đổi. Dưới đây là những quy định mới liên quan đến bất động sản có hiệu lực vào đầu năm 2020, trong đó có những quy định tác động đến toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân.

Vì sao nhà đầu tư vẫn “ùn ùn” rót tiền vào bất động sản?

20/03/2020 · 0 Comment

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản Việt Nam nói chung có tính chất rất “lạ” so với thế giới là luôn tăng qua các năm.

Chính vì vậy, bất động sản là kênh đầu tư an toàn nhất và đem lại lợi nhuận cao nhất so với các kênh đầu từ khác như chứng khoán, vàng hay ngoại tệ.

Theo các chuyên gia kinh tế, có rất nhiều yếu tố khiến giá trị bất động sản luôn tăng tịnh tiến qua các năm, trong đó yếu tố chính là do cầu vượt cung.

Đối tác liên kết

Bất Động Sản Đầu Tư